ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Εταιρεία Menarini Hellas στηρίζεται στην πεποίθηση ότι μία επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική ευαισθησία.
Η δέσμευση σε αυτές τις αρχές και αξίες επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση με τη συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της πορείας μας. Η Menarini Hellas υιοθετεί υψηλά δεοντολογικά πρότυπα σε όλες τις εργασιακές διαδικασίες της και επιχειρεί πάντα σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, των διεθνών κανονισμών και των εσωτερικών πολιτικών. Eπιδιώκει να αναπτύξει και να διατηρήσει το πιο σημαντικό επιχειρηματικό στοιχείο- την ακεραιότητα.

Η καθιέρωση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος να συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής, της ακεραιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας της Εταιρίας είναι υψίστης σημασίας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας καθορίζει το γενικό πλαίσιο της αποδεκτής για την επιχείρηση επαγγελματικής συμπεριφοράς και εκφράζει τις αξίες που εμπνέουν το έργο μας. Περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Ο Κώδικας έχει εφαρμογή στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Menarini Hellas αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες.

Scroll Top