ΟΜΙΛΟΣ MENARINI

 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία Menarini Hellas στηρίζεται στην πεποίθηση ότι μία επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική ευαισθησία.
Η δέσμευση σε αυτές τις αρχές και αξίες επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση με τη συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της πορείας μας. Η Menarini Hellas υιοθετεί υψηλά δεοντολογικά πρότυπα σε όλες τις εργασιακές διαδικασίες της και επιχειρεί πάντα σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, των διεθνών κανονισμών και των εσωτερικών πολιτικών. Eπιδιώκει να αναπτύξει και να διατηρήσει το πιο σημαντικό επιχειρηματικό στοιχείο- την ακεραιότητα.

Η καθιέρωση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος να συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής, της ακεραιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας της Εταιρίας είναι υψίστης σημασίας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας καθορίζει το γενικό πλαίσιο της αποδεκτής για την επιχείρηση επαγγελματικής συμπεριφοράς και εκφράζει τις αξίες που εμπνέουν το έργο μας. Περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Ο Κώδικας έχει εφαρμογή στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Menarini Hellas αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες.

Σκοπός

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας παρουσιάζει τις κατευθυντήριες αρχές που στηρίζουν τη δέσμευση των Εταιρειών του Ομίλου Menarini για συμμόρφωση και δεοντολογική συμπεριφορά. Είναι ένα εργαλείο που βοηθά καθέναν από εμάς να ενεργεί με ακεραιότητα. Ο παρών Κώδικας δεν είναι απλώς ένα έγγραφο αλλά αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές δεοντολογίας του Ομίλου Menarini γίνονται πράξη.

Ο παρών Κώδικας θα μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες κατά το απαιτούμενο, αλλά αναφορικά με την ερμηνεία του θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Πεδίο εφαρμογής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Menarini IFR υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας προκειμένου να προαγάγει τη δεοντολογική συμπεριφορά εντός των Εταιρειών του Ομίλου Menarini, να ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με τα δεοντολογικά πρότυπα, να διευκολύνει την αναφορά περιστατικών μη δεοντολογικής και παράνομης συμπεριφοράς και να αντιμετωπίσει τις παραβάσεις ορισμένων δεοντολογικών προτύπων, πολιτικών της Menarini και οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου.

Ο παρών Κώδικας προχωρά πέρα από το νόμο και θέτει ένα υψηλότερο πρότυπο που πρέπει να ακολουθούμε. Ο παρών Κώδικας ισχύει άμεσα για όλες τις Εταιρείες, τους εργαζόμενους, τα στελέχη και τους διευθυντές του Ομίλου Menarini. Επιπρόσθετα, οι αντιπρόσωποι και ορισμένα τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου Menarini ενδέχεται να δεσμεύονται βάσει σύμβασης στην τήρηση του παρόντος Κώδικα.

Οι ευθύνες μας

Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος και διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του/της σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, είναι δική σας ευθύνη να ζητήσετε απαντήσεις. Η έλλειψη κατανόησης του παρόντος Κώδικα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παραβίασή του.

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε ενέργεια ή περιστατικό που πιστεύει ή υποψιάζεται ότι παραβιάζει τον παρόντα Κώδικα.

Εάν έχετε εύλογους λόγους να πιστεύετε ότι ένας συνάδελφος ή οποιοσδήποτε άλλος που εκτελεί μια εργασία για λογαριασμό της Menarini έχει παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, έχετε καθήκον να αναφέρετε άμεσα τις πληροφορίες που έχετε στον προϊστάμενό σας, σε άλλον διευθυντή ή στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση globalcompliance@menarini.com. Η Menarini θα εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα και ότι ισχύει το απόρρητο για την προστασία οποιουδήποτε προσώπου αναφέρει καλόπιστα ένα περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς, παραβάσεις του παρόντος Κώδικα ή παρέχει σχετικές πληροφορίες.

Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας

Η Menarini αναμένει από κάθε διευθυντή ή υπάλληλο να συμπεριφέρεται με δεοντολογικό τρόπο. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα θα έχει ως συνέπεια τη λήψη των δεόντων πειθαρχικών μέτρων. Ανάλογα με τη βαρύτητα ή τη συχνότητα της παράβασης, μπορεί να είναι απαραίτητη η προφορική ή η γραπτή επίπληξη, η θέση σε διαθεσιμότητα, σε καθεστώς αναστολής, η επιβολή χρηματικού προστίμου ή/και η καταγγελία της σύμβασης απασχόλησης του εργαζομένου με τη Menarini. Επιπρόσθετα, η αδυναμία ενός εργαζομένου να τηρήσει τον παρόντα Κώδικα ή άλλες πολιτικές και διαδικασίες της Menarini θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προαγωγή και την αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής με βάση τα κίνητρα ή τις επιδόσεις.

Η επιλογή της δέουσας κύρωσης ή/και της λήψης διορθωτικών μέτρων εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Menarini.

Υποβολή αναφοράς και εμπιστευτικότητα

Η αναφορά οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Κώδικα αποτελεί υποχρέωσή μας.

Εάν αντιληφθούμε την ύπαρξη κάποιου ζητήματος που ενδεχομένως θέτει εν αμφιβόλω τη δέσμευση της Menarini για δεοντολογική συμπεριφορά και συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, πρέπει να το αναφέρουμε. Έχουμε καθήκον απέναντι στην εταιρεία, τους συναδέλφους και τους εαυτούς μας να διατηρήσουμε τη φήμη της Menarini ως αξιόπιστου παρόχου ποιοτικών προϊόντων.

Η ταχυδρομική θυρίδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της Menarini είναι πάντα διαθέσιμη και ελέγχεται διαρκώς. Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρουν ένα ζήτημα στην ταχυδρομική θυρίδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης δεν χρειάζεται να αναφέρει το όνομά του ή άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Όλα τα θέματα που αναφέρονται θα διερευνώνται δεόντως σε άκρως απόρρητο πλαίσιο. Η Menarini διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορετικές νομικές απαιτήσεις.

Προστασία από τα αντίποινα

Όλοι οι εργαζόμενοι αναμένεται να αναφέρουν δυνητικά δεοντολογικά ζητήματα και ζητήματα συμμόρφωσης που τους δημιουργούν ανησυχία επειδή δεν συνάδουν με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Menarini, καθώς και το ισχύον δίκαιο.

Κανένα άτομο στη Menarini δεν θα προχωρεί σε αρνητικές ενέργειες κατά προσώπων που παρείχαν αληθείς πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση του νόμου ή του Κώδικα Δεοντολογίας. Ωστόσο, εάν παρασχεθούν εσκεμμένα ψευδείς πληροφορίες, η Menarini θα ενεργεί αναλόγως.

Η Menarini δεν θα ανέχεται αντίποινα οποιασδήποτε μορφής κατά προσώπων που υποβάλλουν ερωτήσεις ή αναφορές περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς καλόπιστα ή πιθανές παραβάσεις του παρόντος Κώδικα.

Πειθαρχικά μέτρα θα λαμβάνονται κατά οποιουδήποτε ατόμου προχωρεί σε αντίποινα ή αποπειράται να το πράξει.

Κάθε πρόσωπο που πιστεύει ότι έπεσε θύμα αντιποίνων, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον προϊστάμενό του/της ή σε άλλον διευθυντή, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση globalcompliance@menarini.com.

Τα αντίποινα περιλαμβάνουν αρνητικές εργασιακές ενέργειες (όπως απόλυση, υποβιβασμό, αναστολή, μη αναγνώριση παροχών, παρενόχληση ή άλλες μορφές διακρίσεων) κατά ενός ατόμου διότι προέβη σε ισχυρισμούς για ανάρμοστη επαγγελματική συμπεριφορά.

Ο καταγγέλλων προστατεύεται ακόμα και σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί αποδειχθούν λανθασμένοι ή δεν θεμελιώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία έγινε καλόπιστα και ο καταγγέλλων πίστευε εύλογα ότι οι ισχυρισμοί ήταν αληθείς.

Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας θα αναθεωρείται κατά καιρούς. Η Menarini θα σας ενημερώνει πότε συμβαίνει οποιαδήποτε αναθεώρηση του παρόντος Κώδικα. Η πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος Κώδικα θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Menarini www.menarini.com και στον τοπικό ιστότοπο της περιοχής σας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

στην αγορά

Δεν διεξάγουμε εργασίες μέσω ενεργειών διαφθοράς, αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων παράνομων ή μη δεοντολογικών πράξεων. Για να έχουμε επαγγελματική επιτυχία, πρέπει να διεξαγάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με ακεραιότητα.

Ευθύνη και συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις

Απαγόρευση της δωροδοκίας

Δώρα, φιλοξενία και έξοδα ιατρικών επισκεπτών

Προωθητική δραστηριότητα και πληροφορίες προϊόντων

Επαφές με επαγγελματίες του κλάδου υγείας

Ανταγωνισμός και δίκαιες συναλλαγές

Ασφάλεια ασθενών και ποιότητα προϊόντων

Ευθύνη και συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις

Η Menarini συμμορφώνεται στους νόμους, στους κανονισμούς και γενικότερα στη νομοθεσία που ισχύει σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Δεσμευόμαστε ότι θα τηρούμε τους νόμους και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένων των νομοθεσιών για την υγεία, των κανόνων και αρχών δεοντολογίας και επαγγελματικής διαγωγής που υπαγορεύονται από τις επαγγελματικές ενώσεις και οποιωνδήποτε νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων που διέπουν την έρευνα & ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή, το μάρκετινγκ, την πώληση και την προώθηση των προϊόντων μας.

Η παροχή έγκαιρων και ειλικρινών πληροφοριών για τα προϊόντα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι μία από τις κύριες δεσμεύσεις μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Menarini έχει αφοσιωθεί στην ενημέρωση των ασθενών, των πελατών, των επαγγελματιών του κλάδου υγείας και των ρυθμιστικών αρχών για τις χρήσεις, την ασφάλεια, τις αντενδείξεις και τις παρενέργειες των προϊόντων μας.

Απαγόρευση της δωροδοκίας

Στη Menarini έχουμε έναν απλό κανόνα: δεν προσφέρουμε ούτε αποδεχόμαστε οτιδήποτε υπό τη μορφή δωροδοκίας/δωροληψίας. Όλα τα είδη δωροδοκίας ή πληρωμών διαφθοράς, ανεξάρτητα από το εάν αφορούν δημόσιους ή κρατικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους και στελέχη του ιδιωτικού τομέα, απαγορεύονται αυστηρά.

Οι τοπικές επιχειρηματικές πρακτικές που αγνοούν ή ακόμα και επιβραβεύουν τη δωροδοκία δεν μας απασχολούν. Το σύνολο του προσωπικού μας πρέπει να ακολουθεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Menarini (www.menarini.com).

Οι υπάλληλοι και οι διευθυντές της Menarini καθώς και τα τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό μας απαγορεύεται αυστηρά να προσφέρουν οτιδήποτε σε οποιονδήποτε που θα μπορούσε να εκληφθεί ως δωροδοκία

Δωροδοκία είναι οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας που προσφέρεται, αποτελεί αντικείμενο υπόσχεσης ή δίνεται χωρίς δέοντα λόγο για να επηρεάσει τη λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης ή για την απόκτηση αθέμιτου επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η απόκτηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διατήρηση υφιστάμενων δραστηριοτήτων ή η απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Η δωροδοκία έχει διάφορες μορφές, δεν είναι απλώς χρηματική. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας  σας απαγορεύει να προσφέρετε, να υπόσχεστε ή να δίνετε αντικείμενα αξίας (δώρα, ταξιδιωτικά έξοδα, ανάρμοστα ευνοϊκούς επιχειρηματικούς διακανονισμούς κ.τ.λ.), άμεσα ή έμμεσα, ως δωροδοκία σε οποιονδήποτε.

Σε περίπτωση που ένα τρίτο πρόσωπο προχωρήσει σε δωροδοκία θα ευθύνεστε στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα και της ισχύουσας νομοθεσίας. Για τη διαχείριση αυτού του σημαντικού νομικού κινδύνου, κατά την επιλογή τρίτων προσώπων, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να διεξάγουμε τον κατάλληλο έλεγχο δέουσας επιμέλειας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι συνεργαζόμαστε μόνο με τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπά μας.

Η Menarini απαιτεί την άσκηση ελέγχου δέουσας επιμέλειας, την προσθήκη ορισμένων πάγιων συμβατικών διατάξεων και τη χρήση εργαλείων για την παρακολούθηση των τρίτων προσώπων.

Κατά τις συναλλαγές σας με επαγγελματίες του κλάδου υγείας, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. άτομα που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, σε κρατικά διαχειριζόμενες ιατρικές εγκαταστάσεις ή/και που εργάζονται ως ερευνητές ή καθηγητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το κράτος ή σε δημόσια σχολεία/πανεπιστήμια), τα άτομα αυτά ενδέχεται να θεωρηθούν ως κρατικοί/δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Πληρωμές διευκόλυνσης είναι οι πληρωμές, γενικά μικρής αξίας, που ενδεχομένως απαιτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να εξασφαλίσουν μια «συνήθη κρατική ενέργεια» σε κάποιον που δικαιούται να είναι ο λήπτης αυτής της ενέργειας ή για να επισπεύσουν τη διεξαγωγή της εν λόγω ενέργειας.

Οι πληρωμές αυτές δεν επιτρέπονται καθώς τις απαγορεύει τόσο η ιταλική νομοθεσία κατά της διαφθοράς όσο και ο Νόμος του Ην. Βασιλείου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Οι πληρωμές διευκόλυνσης δεν αποτελούν εξαίρεση στο γενικό κανόνα και, επομένως, απαγορεύονται αυστηρά.

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ -  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η απλή προσφορά ή υπόσχεση για παροχή μιας πληρωμής διαφθοράς μπορεί να παραβιάζει το νόμο

Η δωροδοκία από ιδιώτη σε ιδιώτη θεωρείται επίσης παράνομη

Η δωροδοκία δεν περιορίζεται σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών – οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας μπορεί να συνιστά δωροδοκία

Μπορείτε να θεωρηθείτε υπόλογοι για τις διεφθαρμένες ενέργειες τρίτων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό μας

Οι επαγγελματίες του κλάδου υγείας που εργάζονται σε κρατικά ιδρύματα όπως δημόσια νοσοκομεία θεωρούνται δημόσιοι/κρατικοί υπάλληλοι

Δώρα, φιλοξενία και έξοδα ιατρικών επισκεπτών

Γενικότερα, η προσφορά συνηθισμένων δώρων ή όχι ακριβών γευμάτων ή άλλων παροχών στο πλαίσιο των επαγγελματικών συζητήσεων δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς εφόσον η προσφορά των εν λόγω παροχών δεν είναι «διεφθαρμένη». Η Menarini αναγνωρίζει ότι, κατά καιρούς, αυτό μπορεί να είναι αναπόφευκτο λόγω των συνηθισμένων επιχειρηματικών πρακτικών ή για να ευνοηθεί το κύρος του εμπορικού σήματος στις επαγγελματικές σχέσεις.

Ποτέ μην προσφέρετε ή αποδέχεστε δώρα ή άλλες παροχές που ενδέχεται να θεωρηθούν αθέμιτη επιρροή

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ποτέ αρμόζον να παρέχετε ή να αποδέχεστε οτιδήποτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής αβρότητας εκτός:

           εάν συνάδει με τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές

           γίνεται με σκοπό την ενίσχυση του κύρους του εμπορικού σήματος και όχι σε σχέση με τη λήψη μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής απόφασης

           δεν είναι δωροδοκία και δεν δημιουργεί την εντύπωση ανάρμοστης ενέργειας

           έχει εύλογη και προσήκουσα αξία και είναι κάτι που συνηθίζεται, όπως ορίζεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και τις εύλογες τοπικές πρακτικές

           δεν έχει στόχο τη δημιουργία υποχρέωσης στον παραλήπτη προκειμένου να προχωρήσει σε ενέργειες που σε κανονικές συνθήκες δεν θα έκανε.

Επίσης, δεν επιτρέπεται ποτέ σε κανέναν από εμάς:

           να προσφέρει ή να είναι ο αποδέκτης δωροδοκίας

           να προσφέρει ή να είναι ο αποδέκτης μετρητών ή ισοδύναμων με μετρητά

           να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που θα συνιστούσε παράβαση του νόμου

           ή να ζητά οτιδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, από οργανισμούς που συνεργάζονται ή επιδιώκουν τη συνεργασία με τη Menarini.

Προωθητική δραστηριότητα και πληροφορίες προϊόντων

Το προωθητικό υλικό και οι δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε υλικό ή δραστηριότητα που χρησιμοποιείται σε προληπτικό πλαίσιο από την εταιρεία ή τους εργαζομένους της και περιέχει ισχυρισμούς ή άλλες πληροφορίες για τα προϊόντα μας, υπόκεινται σε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις ανά την υφήλιο: επιβάλλεται να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Επιπλέον, όλο το υλικό και οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης πρέπει να είναι ακριβείς, να μην είναι παραπλανητικές και να πληρούν τα υψηλά δεοντολογικά, ιατρικά και επιστημονικά πρότυπα.

Η Menarini δεσμεύεται ότι διαφημίζει και προωθεί τα προϊόντα της με ειλικρίνεια, διασφαλίζοντας ότι η δραστηριότητα αυτή υπηρετεί τη φήμη μας ως αξιόπιστος πάροχος ποιοτικών προϊόντων.

Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι προωθητικές δραστηριότητές μας συμβάλλουν στη φήμη μας ως αξιόπιστος πάροχος ποιοτικών προϊόντων

Επαφές με επαγγελματίες του κλάδου υγείας

Η Menarini συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για τις επαφές με επαγγελματίες του κλάδου υγείας που περιλαμβάνουν ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, νοσοκομεία ή διευθυντές ιατρικών κέντρων και όσους συμμετέχουν στη συνταγογράφηση ή χορήγηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Οι επαφές με κρατικούς υπαλλήλους του κλάδου υγείας ή με άτομα που αποζημιώνονται μέσω κρατικών προγραμμάτων υγείας ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετους κινδύνους συμμόρφωσης. Οι νόμοι και οι κανονισμοί που διέπουν τις επαφές με τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας υπαγορεύουν με αυστηρότητα τι συνιστά αποδεκτή επαφή ανά την υφήλιο ενώ οι κανόνες που αφορούν τις πληρωμές και την προσφορά δώρων στο πλαίσιο της επαγγελματικής αβρότητας προς επαγγελματίες του κλάδου υγείας είναι αυστηροί.

Οι επαφές με τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας θα βασίζονται στο νόμο και στα ισχύοντα πρότυπα συμπεριφοράς του κλάδου δραστηριότητας (όπως τα πρότυπα που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών & Ενώσεων - EFPIA - και η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων & Παρασκευαστών Φαρμακευτικών Προϊόντων -IFPMA-).

Επιπρόσθετα, η Menarini διασφαλίζει ότι κάθε επαφή με έναν επαγγελματία του κλάδου υγείας εξυπηρετεί ένα δέοντα και δεοντολογικό επιχειρηματικό σκοπό χωρίς να επηρεάζει την ανεξάρτητη ιατρική κρίση των επαγγελματιών του κλάδου υγείας.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Δεδομένου ότι οι σχετικοί νόμοι και κανονισμού που διέπουν τις επαφές με τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι κάθε επαφή:

Δεν παραβιάζει το τοπικό δίκαιο, τους τοπικούς κανονισμούς ή εταιρικές πολιτικές ή διαδικασίες

Εξυπηρετεί ένα δέοντα και δεοντολογικό επιχειρηματικό σκοπό

Δεν παρεμβαίνει στην ανεξάρτητη ιατρική κρίση των επαγγελματιών του κλάδου υγείας

Ανταγωνισμός και δίκαιες συναλλαγές

Η Menarini δεσμεύεται ότι θα διεξάγει θεμιτό και ειλικρινή ανταγωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους περί ανταγωνισμού και να προσφέρουμε τα προϊόντα μας στους πελάτες μας στο πλαίσιο ενός θεμιτού και ειλικρινούς ανταγωνισμού.

Θεμιτός και ειλικρινής ανταγωνισμός σημαίνει ότι ανταγωνιζόμαστε πάντοτε με σθένος, ανεξαρτησία και με κάθε νόμιμο τρόπο.

Αποφεύγουμε συμπεριφορές που έχουν ως στόχο να αποκλείσουν ή να εξαλείψουν ορισμένο ανταγωνιστή ή στοχεύουν στον έλεγχο των τιμών στην αγορά.

Κάθε υπάλληλος και διευθυντής πρέπει να συναλλάσσεται με ειλικρινή και θεμιτό τρόπο με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές της Menarini και με άλλα τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται

Ασφάλεια ασθενών και ποιότητα προϊόντων

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα καθώς και ο εταιρικός σκοπός μας διέπονται από πελατοκεντρική εστίαση. Αυτό σημαίνει ότι στη Menarini όλες οι δραστηριότητές μας εμπνέονται από αυτήν τη θεμελιώδη αξία και ότι αναλαμβάνουμε μια συγκεκριμένη δεοντολογική ευθύνη απέναντι στους ασθενείς.

Για να εφαρμόζει και να συμμορφώνεται με τη δεοντολογική δέσμευσή της προς τους ασθενείς με τον καλύτερο τρόπο, η Menarini καταβάλλει μέγιστες προσπάθειες για την ανάπτυξη επιστημονικών και θεραπευτικών ιατρικών λύσεων που είναι όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικές για τους ασθενείς.

Στη Menarini, εργαζόμαστε για να πληρούμε ή και να ξεπερνούμε τις απαιτήσεις των αυστηρότερων κανονισμών για τα προϊόντα που ισχύουν για την εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια των ασθενών δεν τίθεται ποτέ εν αμφιβόλω.

Συγκεκριμένα, αναμένεται:

           να εγγυόμαστε στους ασθενείς την κυκλοφορία στην αγορά ιδιαίτερα εξειδικευμένων φαρμάκων και προϊόντων που είναι αποτέλεσμα προηγμένων επιστημονικών μελετών

           να κυκλοφορούμε στην αγορά προϊόντα που προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των ασθενών

           να αξιολογούμε τα φάρμακα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφάλειας

           να ζητάμε από όλους τους εργαζομένους μας, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, και από τους υπεύθυνους για το σχηματισμό γνώμης να διεξαγάγουν λειτουργικές έρευνες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φροντίδας ασθενών αναφορικά με την ελευθερία και αξιοπρέπεια των τελευταίων.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

στο χώρο εργασίας

Η εταιρεία μας γίνεται ισχυρότερη βάσει της αφοσίωσης στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

Προστασία του ανθρώπινου δυναμικού

Μηδενική ανοχή στις παρενοχλήσεις και τις διακρίσεις

Δίκαιη μεταχείριση

Προστασία του ανθρώπινου δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικός παράγοντας εταιρικής ανάπτυξης. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται στο σεβασμό για το άτομο και στην πείρα και εξειδίκευση κάθε εργαζομένου.

Η Menarini γνωρίζει ότι ο υψηλός βαθμός επαγγελματισμού των υπαλλήλων της και η αφοσίωσή τους στην Εταιρεία συνιστούν ουσιώδεις και κρίσιμους παράγοντες για την επιδίωξη των στόχων της Εταιρείας.

Για αυτόν το λόγο, η Εταιρεία προστατεύει την ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη που στοχεύουν στην αύξηση του πλούτου των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ήδη υπάρχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα της προσωπικότητας του ατόμου, ιδιαίτερα σε σχέση με την ηθική και σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.

Η Menarini συμπεριφέρεται στους υποψήφιους για εργασία με δικαιοσύνη και σεβασμό καταδικάζοντας κάθε μορφή προνομιακής μεταχείρισης.

Μηδενική ανοχή στις παρενοχλήσεις και τις διακρίσεις

Η Menarini δεσμεύεται για τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας χωρίς διακρίσεις, παρενοχλήσεις, εκφοβισμό ή εξαναγκασμό. Δεν κάνουμε ούτε επιτρέπουμε να γίνονται διακρίσεις βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών όπως η φυλή, το χρώμα, το φύλο, η θρησκεία, η εθνική προέλευση, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, η ηλικία, η αναπηρία, η κύηση, το καθεστώς έγγαμου ή βετεράνου πολέμου ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Απαιτούμε από όλους τους εργαζομένους μας να εφαρμόζουν στην πράξη το στόχο μας για μηδενική ανοχή στις παρενοχλήσεις ή τις διακρίσεις

Όλες οι ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, όπως οι προσλήψεις, οι παροχές, οι μεταθέσεις, οι αμοιβές και οι απολύσεις πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς διακρίσεις. Οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να αναμένουν ότι θα κρίνονται βάσει των προσόντων, των ικανοτήτων και των επιδόσεών τους - όχι βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών.

Δίκαιη μεταχείριση

Η Menarini παρέχει δίκαιη και ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους, προάγει το θετικό εργασιακό περιβάλλον και συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την απασχόληση, διατηρώντας ένα χώρο εργασίας χωρίς σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση, μεταξύ άλλων χωρίς σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση, σωματική τιμωρία, ψυχικό ή φυσικό καταναγκασμό ή λεκτική κακοποίηση των εργαζομένων και χωρίς να υφίσταται η απειλή τέτοιας μεταχείρισης.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

στη διαχείριση πληροφοριών και στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Η διαχείριση πληροφοριών και περιουσιακών στοιχείων με ακεραιότητα κερδίζει την εμπιστοσύνη εκείνων που βασίζονται σε εμάς και, κατά συνέπεια, μας κάνει ισχυρότερη εταιρεία.

Σύγκρουση συμφερόντων

Βιβλία και στοιχεία και οικονομικές εκθέσεις

Εμπιστευτικές πληροφορίες και πνευματική ιδιοκτησία

Προστασία απορρήτου και δεδομένων

Προστασία εταιρικών περιουσιακών στοιχείων

Σύγκρουση συμφερόντων

Στη Menarini έχουμε την υποχρέωση να λαμβάνουμε αποφάσεις και να προχωρούμε σε ενέργειες που αντικατοπτρίζουν τα βέλτιστα συμφέροντα της εταιρείας.

Απαγορεύεται αυστηρά η πραγματοποίηση ή η διευκόλυνση συναλλαγών σε συνθήκες πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων με την εταιρεία και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα λήψης αντικειμενικών αποφάσεων προς το βέλτιστο συμφέρον της εταιρείας και σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Κώδικα.

Πρέπει να αναφέρουμε οποιαδήποτε δυνητική σύγκρουση συμφερόντων στον προϊστάμενό μας, σε έναν άλλο διευθυντή ή στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση globalcompliance@menarini.com

Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν ένα προσωπικό συμφέρον εμπλέκεται ή δίνει την εντύπωση ότι εμπλέκεται στα συμφέροντα της εταιρείας.

Αν και συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να προκύψουν σε πληθώρα περιπτώσεων, πιο κάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα περιπτώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων:

           ύπαρξη οικονομικού συμφέροντος σε μια εταιρεία που είναι πελάτης, προμηθευτής ή ανταγωνιστής της Menarini

           επιδίωξη προσωπικού επιχειρηματικού συμφέροντος που συμπίπτει με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Menarini

           λήψη προσωπικών ωφελειών ως αποτέλεσμα της απασχόλησης στη Menarini

           συμμετοχή σε ένα συμβούλιο ή επιτροπή οργανισμού, τα συμφέροντα του οποίου μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Menarini.

Επίσης, οι σχέσεις με μέλη της οικογένειας και φίλους ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων αν το μέλος της οικογένειας ή ο φίλος εμπλέκονται σε ένα από τα πιο πάνω παραδείγματα ή σε άλλη συναλλαγή που αφορά την εταιρεία.

Πρέπει να αναφέρουμε οποιαδήποτε δυνητική σύγκρουση συμφερόντων στον προϊστάμενό μας ή σε άλλο διευθυντή ή στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης ή στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση globalcompliance@menarini.com . Η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι ακριβής και να προσδιορίζει τη φύση, τους όρους και την προέλευση του πλεονεκτήματος. Εφόσον εκκρεμεί η λήψη εταιρικής απόφασης για το θέμα, πρέπει να αποφεύγουμε τη διεξαγωγή οποιασδήποτε λειτουργίας/συναλλαγής.

Βιβλία και στοιχεία και οικονομικές εκθέσεις

Η Menarini θεωρεί βασική αρχή και εγγύηση για το θεμιτό ανταγωνισμό την ειλικρίνεια, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια των λογαριασμών, των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων και των άλλων ανακοινώσεων που απαιτούνται από το νόμο και απευθύνονται προς τους μετόχους ή το κοινό.

Όλες οι συναλλαγές με οικονομική, χρηματοπιστωτική ή περιουσιακή συνάφεια πρέπει να καταγράφονται επαρκώς και κάθε στοιχείο πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο οποτεδήποτε, για ελέγχους που πιστοποιούν τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα της συναλλαγής και για να εντοπίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδότησε, εκτέλεσε, κατέγραψε και έλεγξε τη συναλλαγή.

Επιπρόσθετα, οι οικονομικές εκθέσεις και ανακοινώσεις πρέπει να περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είναι έγκαιρες, ακριβείς και σαφείς.

Τα στοιχεία της επιχείρησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα λογιστικά και τα οικονομικά δεδομένα, στοιχεία για το χρόνο εργασίας και τη μισθοδοσία, εκθέσεις εξόδων, στοιχεία για τους πελάτες και τους προμηθευτές, τιμολόγια, στοιχεία για την παραγωγή και άλλες βασικές εταιρικές πληροφορίες.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κατά τη διαχείριση των στοιχείων της επιχείρησης, πρέπει να εγγυόμαστε ότι:

Ακολουθούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας

Αντικατοπτρίζουμε δίκαια και με ακρίβεια την πλήρη συναλλαγή ή κατάσταση που καταγράφεται στα στοιχεία

Εγκρίνουμε τα στοιχεία μόνο αφού απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις και επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους

Ποτέ δεν παραλείπουμε να καταγράψουμε μια πληρωμή

Ποτέ δεν πλαστογραφούμε ούτε καθυστερούμε στοιχεία για να επιτύχουμε ένα πιο επιθυμητό αποτέλεσμα

Εμπιστευτικές πληροφορίες και πνευματική ιδιοκτησία

Η Menarini σέβεται και προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες των πελατών, των προμηθευτών, των επιχειρηματικών συνεργατών, των ανταγωνιστών και των εργαζομένων της και εργάζεται κατά τον ίδιο τρόπο για να διατηρήσει το απόρρητο της πνευματικής ιδιοκτησίας της και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, κλοπή ή κατάχρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων απαγορεύεται αυστηρά.

Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών και των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων είναι δέουσα και υπεύθυνη

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες και την πνευματική ιδιοκτησία της Menarini που περιλαμβάνει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα αναπαραγωγής, επιχειρηματική στρατηγική, μεταξύ άλλων σε σχέση με την κυκλοφορία προϊόντων, καθώς και επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και τεχνογνωσία.

Προστασία απορρήτου και δεδομένων

Η Menarini σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων σε σχέση με το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα πάντοτε με το δέοντα τρόπο για απαραίτητους επιχειρηματικούς σκοπούς και θα τα προστατεύουμε από κάθε κατάχρηση που μπορεί να αποβεί επιβλαβής για τα άτομα, οδηγώντας σε διακρίσεις, στιγματισμό ή άλλη ζημία στη φήμη και στην προσωπική αξιοπρέπεια, καθώς και στη σωματική ακεραιότητα, απάτη, οικονομική ζημία ή κλοπή ταυτότητας.

Προστασία εταιρικών περιουσιακών στοιχείων

Αναμένεται από όλους μας να προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Menarini και να διασφαλίζουμε την αποδοτική χρήση τους. Τα περιουσιακά στοιχεία της Menarini περιλαμβάνουν τόσο υλικά στοιχεία όπως υπολογιστές, έπιπλα, γραφειακές προμήθειες και εξοπλισμό όσο και στοιχεία πληροφοριών, όπως πνευματική ιδιοκτησία, εργασιακά έγγραφα και ηλεκτρονικές πληροφορίες σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Menarini και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η κλοπή, η απροσεξία και η σπατάλη επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία μας και μας ωθούν να αθετήσουμε την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι άλλοι. Τα περιουσιακά στοιχεία της Menarini πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

ΕΥΘΥΝΗ

προς το κοινό και την κοινωνία

Η αφοσίωσή μας στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε μας καθιστά ισχυρότερη εταιρεία και λειτουργεί ως ραχοκοκαλιά της εργασίας με βάση την ακεραιότητα.

Πολιτικές συνεισφορές

Φιλανθρωπικές δωρεές και κοινωνικά έργα

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Συνεργασία με τις αρχές

Πολιτικές συνεισφορές

Η Menarini αποφεύγει τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, πολιτικών ή συνδικαλιστικών κινήσεων, πολιτικών επιτροπών και οργανώσεων ή των αντιπροσώπων ή υποψηφίων τους.

Επίσης, δεν χρηματοδοτεί ενώσεις ούτε χορηγεί εκδηλώσεις ή συνέδρια που σκοπό τους έχουν την πολιτική προπαγάνδα.

Επιτρέπονται μόνο οι συνεισφορές και οι δωρεές για κοινωνικούς, ηθικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Φιλανθρωπικές δωρεές και κοινωνικά έργα

Η Menarini διασφαλίζει ότι οι συνεισφορές για δωρεές, τις κοινότητες ή τα έργα κοινωνικής ευθύνης δεν παρέχονται ποτέ υπό την προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας ή διακανονισμού ώστε να προχωρήσει ή να μην προχωρήσει μια συγκεκριμένη κυβερνητική ενέργεια για λογαριασμό της Menarini.

Όλες οι φιλανθρωπικές δωρεές γίνονται προς όφελος της κοινωνίας και βοηθούν εκείνους που έχουν ανάγκη. Η Menarini δεν παρέχει φιλανθρωπικές δωρεές ή χορηγίες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής υποστήριξης, των χορηγιών για ιατρική κατάρτιση ή των προϊόντων χωρίς χρέωση, ούτως ώστε να δελεάσει έναν επαγγελματία του κλάδου υγείας να συνταγογραφήσει ή να αγοράσει προϊόντα της Menarini.

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Η Menarini αναγνωρίζει τη σημασία της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι τα μηδενικά επιχειρησιακά συμβάντα και ατυχήματα στο χώρο εργασίας και ο μηδενικός αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Όλοι οι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την πρόληψη του κινδύνου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε σχέση με τους ίδιους, τους συναδέλφους τους και τρίτα πρόσωπα

Δεσμευόμαστε στην εφαρμογή σταθερών προτύπων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σε όλες τις μονάδες μας παγκοσμίως προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας για μετριασμό των συνεπειών για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουμε και να βελτιώνουμε τις συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας με ειδική αναφορά στις συσκευές υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και στις διαδικασίες για συνεχή βελτίωση του εργασιακού κλίματος.

Προάγουμε μια κουλτούρα πρόληψης των ατυχημάτων και επίγνωσης του κινδύνου μεταξύ των εργαζομένων μέσω συγκεκριμένων πληροφοριών και ενός εκπαιδευτικού σχεδίου. Επίσης, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε ή να εξαλείψουμε τα αρνητικά συμβάντα που αφορούν τους εργαζομένους μας, τα τρίτα πρόσωπα και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Συνεργασία με τις αρχές

Η Menarini επιδιώκει ως στόχο της να λειτουργεί με τον ύψιστο βαθμό ακεραιότητας και ορθότητας απέναντι σε όλες τις αρμόδιες αρχές.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παρέχουμε πλήρη συνεργασία με τις αρχές σε σχέση με τα νόμιμα αιτήματά τους για παροχή ενημέρωσης ή διεξαγωγή επισκέψεων. Κάθε συμπεριφορά που έχει ως στόχο την παρέμβαση στις έρευνες ή τα αιτήματα των αρχών για ενημέρωση, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, απαγορεύεται αυστηρά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδική ταχυδρομική θυρίδα Συμμόρφωσης της Menarini

Η ταχυδρομική θυρίδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της Menarini είναι πάντοτε διαθέσιμη και ελέγχεται διαρκώς. Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρουν ένα ζήτημα στην ταχυδρομική θυρίδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης δεν χρειάζεται να αναφέρει το όνομά του ή άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Βοήθεια και πληροφορίες

Μπορείτε να μιλήσετε και να αναφέρετε τις ανησυχίες σας σε όλα τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:

στον προϊστάμενό σας

σε έναν άλλο διευθυντή

στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης

στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε απευθείας μήνυμα στην:

Ταχυδρομική θυρίδα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της Menarini στη διεύθυνση: globalcompliance@menarini.com

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Menarini για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Menarini για την καταπολέμηση της διαφθοράς διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα με τις πολιτικές συμμόρφωσής μας και θέτει κατευθυντήριες οδηγίες για να διασφαλίσει την ικανότητα της Menarini να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Menarini έχει δημιουργήσει μια σελίδα Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης στον ιστότοπό της (www.menarini.com).

Το τεστ των τίτλων εφημερίδας

Χρησιμοποιήστε αυτό το απλό τεστ όταν διστάζετε ή δεν είστε σίγουροι για το πώς να προχωρήσετε. Προτού λάβετε μια απόφαση, σκεφτείτε πώς θα φαινόταν σαν τίτλος εφημερίδας. Διερωτηθείτε ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος αν η συμπεριφορά ή οι ενέργειές σας δημοσιεύονταν ή εξετάζονταν από συναδέλφους που σέβεστε. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα με την πιθανή απάντηση, τότε ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ!

Check it

Ελέγξτε το

Don’t do it

Μην το κάνετε

Is it legal?

Είναι νόμιμο;

It is consistent with our values, policies and guidelines?

Συνάδει με τις αξίες, τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες μας;

No

Όχι

Not sure

Δεν είμαι σίγουρος/η

OK

ΟΚ

Would others think it was OK, if they read about it in news story?

Οι άλλοι θα πίστευαν ότι είναι ΟΚ αν το διάβαζαν στην εφημερίδα;

Yes

Ναι

Ελέγξτε το με

1. Τον προϊστάμενό σας

2. Έναν άλλο διευθυντή

3. Τα τμήματα Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη Νομική Υπηρεσία


MENARINI HELLAS A.E

Επικοινωνία
Menarini Hellas Α.Ε
Αναστασίου Δαμβεργη 7, 104 45
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8316111
Fax.: +30 210 8317343

Οι αξίες μας

10 βασικές αξίες έχουν επηρεάσει την πρόοδο της ομάδας μας

Diagnostics

Προχωρημένη τεχνολογία

Άριστη Ποιότητα

Ποιότητα: Σημείο αναφοράς για τα φάρμακα μας

Menarini στον κόσμο

Ο Όμιλος Menarini έχει εταιρείες που βρίσκονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο
Scorri in alto