Πλήρης πληροφόρηση για την πολιτική απορρήτου

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (αναφερόμενος επίσης ως “εμείς”): Menarini Hellas A.E., Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@menarini.com

Τα δεδομένα που παρέχετε –συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την υγεία σας – επεξεργάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 («Κανονισμός»), προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την φαρμακοεπαγρύπνηση. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων υποχρεούται, μόλις συλλεχθούν τα δεδομένα, να τα επεξεργάζεται, προκειμένου να εκπληρώσει τη νομική του υποχρέωση και/ή να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 9.2 του Κανονισμού αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.

Με το παρόν κείμενο σας ενημερώνουμε ότι κάθε φορά που μεταβιβάζετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, εγγυάστε ότι έχετε δεόντως εξουσιοδοτηθεί να το πράξετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για να εκπληρώσουμε τις παραπάνω νομικές μας υποχρεώσεις, τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι εγκεκριμένο το σχετικό προϊόν και για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη λήξη της άδειας κυκλοφορίας του, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία απαιτήσει μεγαλύτερο χρονικό. Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα παρέχεται: στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στις αρμόδιες αρχές υγείας- όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, στις εταιρείες του ομίλου Menarini καθώς και στο προσωπικό αυτών που έχει την εξουσιοδότηση να επεξεργάζεται/ διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα, στις εταιρείες που μας παραχώρησαν άδεια κυκλοφορίας ή στις οποίες έχουμε παραχωρήσει άδεια κυκλοφορίας προϊόντος, σε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι μας παρέχουν υπηρεσίες φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και σε άλλους νόμιμους αποδέκτες όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να δημιουργήσει, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικές απαιτήσεις ενώπιον του δικαστηρίου.

Όσον αφορά την πιθανή μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που μπορεί να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως οι Ευρωπαϊκοί νόμοι περί προστασίας δεδομένων, παρακαλούμε να είστε ενήμεροι ότι αυτή η μεταφορά θα πραγματοποιείται σύμφωνα με μια από τις μεθόδους που έχει ορίσει ο Κανονισμός, όπως για παράδειγμα, τη θέσπιση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την επιλογή φορέων εγγεγραμμένων σε προγράμματα για την ελεύθερη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων (π.χ. ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ) ή που λειτουργούν σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την υποβολή αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή στον ΥΠΔ στις παραπάνω διευθύνσεις, μπορείτε να λάβετε μια λίστα όσων έχουν λάβει τα δεδομένα σας ή είναι εκτελούντες της επεξεργασίας αυτών και/ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού όπως να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό τους, την προέλευση τους, την ακρίβειά τους, την τοποθεσία τους, να προμηθευτείτε ακριβές αντίγραφο αυτών, να επιβεβαιώσετε ότι είναι συμπληρωμένα, ενημερωμένα, διορθωμένα, ανωνυμοποιημένα κ.τ.λ. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Οι αξίες μας

10 βασικές αξίες έχουν επηρεάσει την πρόοδο της ομάδας μας

Diagnostics

Προχωρημένη τεχνολογία

Άριστη Ποιότητα

Ποιότητα: Σημείο αναφοράς για τα φάρμακα μας

Menarini στον κόσμο

Ο Όμιλος Menarini έχει εταιρείες που βρίσκονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο