Γνωστοποίηση απορρήτου για Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ)

Αγαπητέ ιατρέ / επαγγελματία υγείας

Αντιμετωπίζουμε το απόρρητό σας πολύ σοβαρά και δεσμευόμαστε να το σεβόμαστε σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα του χώρου μας. Για το λόγο αυτό, θέλουμε να παράσχουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Menarini Hellas Α.Ε, Πάτμου 16-18, 15123 Μαρούσι, Αττική, (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679/EΕ(ο «Κανονισμός»).

  • Τι μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρετε ή που μεταφέρατε παλαιότερα επί τη περιστάσει προηγούμενων συμβάσεων ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για τους παρακάτω σκοπούς:

(A) «Δραστηριότητες Επιστημονικής Πληροφόρησης». Η Επιστημονική Πληροφόρηση περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους με τις οποίες μεταδίδονται τα μηνύματα επιστημονικής πληροφόρησης στους Ε.Υ, δηλ. Απευθείας από Αντιπροσώπους, με αλληλογραφία (δημοσιεύσεις που αποστέλλονται με ταχυδρομείο ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), μέσω εκδηλώσεων, συνεδρίων, webinars και διά βίου εκπαίδευσης.

(B) «Θεσμικές Δραστηριότητες Επικοινωνίας», που εκτελούνται επίσης με μέσα ψηφιακής επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), και αφορούν την Εταιρεία και τις πρωτοβουλίες και προϊόντα της.

(Γ) Εξατομίκευση των δραστηριοτήτων/υπηρεσιών Επιστημονικής Πληροφόρησης μέσω αξιολόγησης των αναγκών, προτιμήσεων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων σας.

2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε («Δεδομένα») είναι τα παρακάτω:

(1) Επαγγελματικός/Ακαδημαϊκός τίτλος, (2) Όνομα, (3) Επώνυμο, (4) Ημερομηνία και τόπος γέννησης, (5) Έτος αποφοίτησης, (6) Φύλο, (7) ΑΦΜ/ΑΜΚΑ, (8) Διεύθυνση αλληλογραφίας και επίσκεψης (οδός, αριθμός, πόλη, επαρχία, όπως και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού λογαριασμού), (9) ώρες επισκέψεων, (10) τηλέφωνο εργασίας, (11) επαγγελματικό κινητό τηλέφωνο, (12) εργασιακός τομέας, (13) πρόσθετα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα/ειδικεύσεις, (14) μέσος αριθμός εγγεγραμμένων ασθενών, (15) θέση εργασίας (π.χ. Επιμελητής Ά Καρδιολόγος, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α, Διευθυντής Καρδιολογικής Μονάδας, Τζάνειο Γ.Ν.Α), (16) συμβάσεις με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, (17) δεδομένα που σχετίζονται με Επιστημονικά Συνέδρια και άλλα συμπόσια στα οποία παρευρίσκονται οι Ε.Υ και υποστηρίζονται από την Εταιρεία, (18) Δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση ή/και προβολή, εκ μέρους σας, του ηλεκτρονικού/ψηφιακού πληροφοριακού υλικού μας, (19) άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το επάγγελμα και τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Απαιτείται συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων ώστε να μπορούμε να εκτελούμε τις δραστηριότητες επιστημονικής πληροφόρησης και για το λόγο αυτό ζητούμε να μας δώσετε τουλάχιστον τα δεδομένα που επισημαίνονται παραπάνω με έντονα στοιχεία: εάν δεν τα δώσετε, δεν θα είμαστε σε θέση να απευθύνουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα επιστημονικής πληροφόρησης προς εσάς. Αντιθέτως, η παραχώρηση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή όλων των άλλων δεδομένων και την επεξεργασία τους για τους πρόσθετους λόγους που υποδεικνύονται παραπάνω (δηλαδή, εκτός της επιστημονικής πληροφόρησης) είναι προαιρετική. Η άρνησή σας δεν θα μας εμποδίσει να απευθύνουμε δραστηριότητες επιστημονικής πληροφόρησης προς εσάς, αν και δεν θα είμαστε σε θέση να εξατομικεύουμε τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τις ανάγκες σας ή/και να παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με ειδήσεις των Εταιρειών του Ομίλου μας.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τις ενέργειες επεξεργασίας των δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω, στο άρθρο 6.1.α. του Κανονισμού. Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να τύχουν επεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεσή σας ώστε να εκπληρώνονται υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και την επιβολή ή υπεράσπιση ενός νομικού δικαιώματος δικαστικά, την επιδίωξη θεμιτών συμφερόντων (π.χ. κοινή χρήση δεδομένων ανάμεσα στις Εταιρείες του Ομίλου Menarini) και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού, εκεί όπου ισχύουν αυτά.

3.Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων - και σύμφωνα με τις αρχές δίκαιας και νόμιμης επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι αυστηρά απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθησαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης συνυπολογίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομική απαίτηση, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων και την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των καταγραφών της Εταιρείας. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας ακόμα και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. Ενημερώνουμε και τηρούμε τις βάσεις δεδομένων μας έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα σας είναι πάντα σωστά και ακριβή.

4.Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Τα δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από προσωπικό που ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες: διοικητικό προσωπικό, αντιπρόσωποι, διευθυντές προϊόντων. Τα δεδομένα μπορεί επίσης να τύχουν επεξεργασίας από όλα τα άλλα μέλη του προσωπικού που μπορεί να χρειάζεται να το κάνουν εξαιτίας των εργασιακών καθηκόντων τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9, Αιτιολογικές σκέψεις 48 και 52 του Κανονισμού, τα δεδομένα επιτρέπεται να μεταδοθούν στη μητρική εταιρεία της Εταιρείας, την A. Menarini IFR Srl, με έδρα στη Φλωρεντία της Ιταλίας, αλλά και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Menarini, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ («Τρίτες χώρες») για οργανωτικούς, διαχειριστικούς, οικονομικούς και λογιστικούς λόγους. Με βάση τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις με τις οποίες δεσμευόμαστε, επιτρέπεται να μεταδώσουμε τα δεδομένα σας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), στον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), σε εθνικές και τοπικές υγειονομικές αρχές, άλλα κέντρα υγείας και πανεπιστήμια, άλλες δημόσιες αρχές, φορείς ενώσεων αλλά και άλλους αποδέκτες προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με την νομοθεσία ή τους κανονισμούς. Επιπλέον, σε σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και σκοπούς, τα δεδομένα μπορεί να μεταδίδονται σε άλλες εταιρείες, όπως προμηθευτές, υπο-προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και «Υπολογιστικού νέφους», φορείς και πρόσωπα οργάνωσης εκδηλώσεων, παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών και εταιρείες που εκτελούν φορολογικές/διαχειριστικές εργασίες για λογαριασμό μας, ακόμα και Τρίτες χώρες. Τέτοια νομικά/φυσικά πρόσωπα θα ενεργούν, κατά περίπτωση, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά τις μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρες που ενδέχεται να μην εγγυώνται τα ίδια πρότυπα προστασίας με τους ισχύοντες νόμους προστασίας απορρήτου, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι, όπως, για παράδειγμα, τη συγκατάθεσή σας, την υιοθέτηση Πρότυπων συμβατικών διατάξεων εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ, την επιλογή εμπορικών εταίρων εγγεγραμμένων σε προγράμματα για τη διεθνή ελεύθερη κίνηση δεδομένων (π.χ. την Ασπίδα απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ) ή λειτουργούν σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Επιτροπή της ΕΕ.

5.Τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και έλεγχο των δεδομένων σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@menarini.gr αλλά και στην ταχυδρομική μας διεύθυνση έτσι ώστε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπουν τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού, μεταξύ των οποίων τα εξής: γνώση του αν δεδομένα που αναφέρονται σε εσάς τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, πρόσβαση στα δεδομένα σας, επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων σας, της προέλευσης, ακρίβειας, τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των Τρίτων χωρών όπου ίσως βρίσκονται τα δεδομένα), απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων, αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, για διαγραφή, ανωνυμοποίηση, πάγωμα δεδομένων, αντίθεση σε ενέργειες κατάρτισης προφίλ και δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των μεθόδων επικοινωνίας σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας), αντίθεση στην επεξεργασία των δεδομένων για θεμιτούς λόγους. Παρομοίως, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (παρ’ όλο που αυτό δεν θα βλάψει τη νομιμότητα των ενεργειών επεξεργασίας που εκτελέστηκαν πριν την απόσυρση της συγκατάθεσής σας) ή/και να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στην www.menarini.com/greece για τυχόν παρατηρήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας την οποία θεωρείτε ακατάλληλη ή/και να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Οι αξίες μας

10 βασικές αξίες έχουν επηρεάσει την πρόοδο της ομάδας μας

Diagnostics

Προχωρημένη τεχνολογία

Άριστη Ποιότητα

Ποιότητα: Σημείο αναφοράς για τα φάρμακα μας

Menarini στον κόσμο

Ο Όμιλος Menarini έχει εταιρείες που βρίσκονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο