Γνωστοποίηση Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων που εκδίδεται από την Menarini Hellas σύμφωνα με το άρθρο. 13, κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ("GDPR")

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το τηλεφωνικό μας κέντρο (210-8316111).

Εισαγωγή

Η παρούσα ενημερωτική ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται από την Menarini Hellas (εφεξής η "Εταιρεία", ο "Yπεύθυνος Επεξεργασίας", ή "εμείς") απευθύνεται σε όλα τα άτομα που επικοινωνούν με την Εταιρεία με τον παραπάνω αριθμό ή υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Στοιχεία επικοινωνίας και DPO

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Menarini Hellas, με έδρα στη διεύθυνση Πάτμου 16-18 15123 Μαρούσι Ελλάδα.

Με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ("DPO") της Menarini Hellas, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@menarini.com

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα συνήθη σας δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π.) και οι "ειδικές κατηγορίες" δεδομένων σας, ιδίως πληροφορίες που ενδέχεται να αποκαλύπτουν την κατάσταση της υγείας σας. Αυτές περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αποκαλύπτετε σε εμάς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επαφών ή σε άλλη αλληλογραφία.

Σε περίπτωση που καλέσετε το τηλεφωνικό μας κέντρο, σας προειδοποιούμε ότι ο αριθμός σας μπορεί να ανιχνευθεί αυτόματα. Επιπλέον, τα ηχογραφημένα μηνύματα που αφήνετε στον τηλεφωνητή θα συσχετιστούν με τον αριθμό τηλεφώνου σας. Σας ενημερώνουμε ότι εάν παρέχετε πληροφορίες τρίτων, οφείλετε να παρέχετε σε αυτά τα τρίτα μέρη την πλήρη γνωστοποίηση απορρήτου και, εφόσον απαιτείται από το νόμο, να λάβετε τη συγκατάθεσή τους κατόπιν ενημέρωσης.

Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και πώς

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) τη διαχείριση των αιτημάτων και των γνωστοποιήσεών σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: αιτήματα για ιατρικές πληροφορίες, παρατηρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων) σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων μας, ανεπιθύμητα συμβάντα σχετικά με φάρμακα, καλλυντικά ή άλλα υλικά.

Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς είναι η επιδίωξη του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας και συνίσταται στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (άρθρο 9.2.(i) του GDPR).

(ii) διανομή υλικών και δειγμάτων των προϊόντων μας,

Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να προωθήσει τα προϊόντα της (άρθρο 6.1 (στ) του GDPR).

 (iii) παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση των συσκευών μας.

Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρα 6.1 (α) και 9.2 (α) του GDPR).

Τέλος, οι συνήθεις και ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία για την εδραίωση / υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Menarini (άρθρα 6.1 (στ) και 9.2 (στ) του GDPR) .

Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικό τρόπο, σε χαρτί ή με αυτοματοποιημένες συσκευές, οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση κατάλληλες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Απαιτούμενα / Προαιρετικά δεδομένα

Τα δεδομένα σας απαιτούνται στο βαθμό που τα χρειαζόμαστε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω - η μη παροχή αυτών των βασικών δεδομένων θα εμποδίσει την Εταιρεία να παρέχει τις υπηρεσίες ή να χειριστεί τα αιτήματά σας. Η μη παροχή προαιρετικών δεδομένων δεν έχει καμία συνέπεια για την παροχή υπηρεσιών / εξυπηρέτησης.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.1 (γ) του GDPR, ελαχιστοποιούμε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης, δηλαδή τα επεξεργαζόμαστε μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των πραγματικών σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση το κριτήριο καθορισμού της περιόδου διατήρησης δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους, από τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων σας και να σέβεται τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους για την αποτροπή της απώλειας δεδομένων, της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα σας ή της χρήσης των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των άρθρων 25-32 GDPR. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνολογικών μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: για παράδειγμα, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε περιορισμένους και προστατευμένους χώρους πρόσβασης.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα

Το προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήκει στις κατηγορίες του διοικητικού προσωπικού, του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών (όπως μπορεί να είναι το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου ή το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση αιτημάτων ιατρικής πληροφόρησης, παραπόνων αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων, αναφορών φαρμακοεπαγρύπνησης), τεχνικών πληροφορικής (ΙΤ technicians), καθώς και λοιπού προσωπικού το οποίο χρειάζεται να επεξεργάζεται δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, και σε χώρες εκτός ΕΕ ("τρίτες χώρες") σε άλλες εταιρείες του ομίλου Menarini, για τους ίδιους σκοπούς ή/και διοικητικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο6.1 (στ) και αιτιολογική σκέψη 48 του GDPR.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε τρίτες χώρες, σε: (i) θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για τους θεσμικούς τους σκοπούς, (ii) επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους - που εργάζονται ατομικά ή σε συνεργασίες - και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στην Εταιρεία εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. IT και cloud computing service providers), (iii) τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, εξαγορών εταιρειών ή υποκαταστημάτων, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων, (iv) εποπτικούς φορείς της εταιρείας, με έδρα τη Διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, για να ασκούν τις εποπτικές τους δραστηριότητες και να επιβάλλουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Menarini. Οι εν λόγω παραλήπτες θα επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για τις εργασιακές τους υποχρεώσεις και θα δεσμεύονται να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με το νόμο. Τα δεδομένα μπορούν επιπλέον να κοινοποιούνται στους αποδέκτες που προσδιορίζονται από τους ισχύοντες νόμους. Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, τα δεδομένα δεν μοιράζονται με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν παρέχουν τεχνική, επαγγελματική ή εμπορική υπηρεσία στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και δεν θα διαδοθούν. Οι παραλήπτες επεξεργάζονται δεδομένα υπό την ιδιότητά τους ως Εκτελούντες την επεξεργασία, ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή ως Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των χωρών που ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο δικαίωμα προστασίας δεδομένων όπως το δίκαιο της ΕΕ), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει ότι τα δεδομένα θα μεταφερθούν σύμφωνα με μία από τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό GDPR μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσής σας, της υιοθέτησης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της επιλογής παραληπτών που εγγράφονται σε προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων (π.χ. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ) ή που δραστηριοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την ΕΕ Επιτροπή.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχονται από τα άρθρα 15-22 του GDPR, μεταξύ των οποίων τα εξής: α) γνώση του αν δεδομένα που αναφέρονται σε εσάς τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, β) επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων σας, της προέλευσης, της ακρίβειας, της τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των Τρίτων Χωρών όπου ίσως βρίσκονται τα δεδομένα), γ) απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων, δ) αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων, όπου προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ε) αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, για διαγραφή, και για αντίθεση στην επεξεργασία, στ) απόσυρση της συγκατάθεσης που δώσατε (με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση), κατόπιν επικοινωνίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@menarini.gr.

Ομοίως, μπορείτε να υποβάλετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας την οποία θεωρείτε ακατάλληλη, γράφοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον DPO (dpo@menarini.it). Μπορείτε επίσης να καταθέσετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πατώντας το πλήκτρο "1" στο τηλέφωνό σας συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενημερωτική ανακοίνωση στο σημείο (iii) ανωτέρω, την οποία επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει. Εάν δεν συμφωνείτε, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στις συσκευές μας.

Οι αξίες μας

10 βασικές αξίες έχουν επηρεάσει την πρόοδο της ομάδας μας

Diagnostics

Προχωρημένη τεχνολογία

Άριστη Ποιότητα

Ποιότητα: Σημείο αναφοράς για τα φάρμακα μας

Menarini στον κόσμο

Ο Όμιλος Menarini έχει εταιρείες που βρίσκονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο